برای سفارش لوگو اقدامات زیر را انجام دهید

1.نوع لوگو را مشخص کنید(ساده-حرفه ای)

2.رنگ استفاده در لوگو (اختیاری)

3.سایز لوگو(اجباری)

4.نام لوگو(اجباری)

5.توضیحات لازم

2بار امکان تعویض لوگو
هزینه ی سفارش 50% قبل ساخت و بقیه بعد از اتمام انجام کار واریز شود
برای سفارش از نظرات این صفحه اقدام کنید